ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Μεταβολές στο διάστημα QTc σε ασθενείς που υποβάλλονται επί μακρόν σε αιμοκάθαρση

Η σημαντική αύξηση του Q-T διαστήματος στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) συνδεεται με συγκοπτικές κρίσεις και αιφνίδιο θάνατο. Η αύξηση του Q-T διαστήματος συνηθέστερα οφείλεται σε γονιδιακή διαταραχή (συγγενής μορφή παράτασης του Q-T ή σε άλλες καταστάσεις, όπως διαταραχή ηλεκτρολυτών, παρενέργεια φαρμάκων, υγρή πρωτεινική δίαιτα απίσχανσης, κρανιεγκεφαλικές κακώσεις κ.α. Οι καρδιαγγειακές νόσοι, συμπεριλαμβανομένου του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου (Sudden Cardiac Death- SCD), είναι η κυρίαρχη αιτία θανάτου σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση (HemoDialysis – HD). Η παράταση του διαστήματος QT στο ηλεκτροκαρδιογράφημα αποτελεί παράγοντα κινδύνου για SCD σε HD ασθενείς.

Σε μία πρόσφατη την μελέτη υτή διερευνήθηκε κατά πόσο το διορθωμένο διάστημα QT (QTc) επιμηκύνεται αναλόγως με την διάρκεια της αιμοκάθαρσης.

Μελετήθηκαν αναδρομικά συνολικά 102 HD ασθενείς. Αναλύθηκαν τα ΗΚΓ /κα δεδομένα τους στα 1.4 και 7 χρόνια μετά την έναρξη της HD. Η ομάδα ελέγχου αποτελούνταν από 68 άτομα αντίστοιχης ηλικίας με φυσιολογική νεφρική λειτουργία και δύο ΗΚΓ με μεσοδιάστημα άνω των 4 ετών. Το διάστημα QTc υπολογίστηκε με βάση την φόρμουλα Bazett. Μελετήθηκε η σχέση μεταξύ του διαστήματος QTc και του χρονικού σταδίου της αιμοκάθαρσης. Επιπλέον αναλύθηκαν κλινικές μεταβλητές σχετιζόμενες με την διάρκεια του QTc στο 1 έτος μετά την έναρξη της HD.

Το μέσο διάστημα QTc στα 4 και 7 έτη από την έναρξη της HD ήταν σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με το αντίστοιχο στο 1 έτος μετά την έναρξη της HD (443, 445 και 437 ms) (p<0.05). Από την άλλη μεριά, το QTc στην ομάδα ελέγχου ήταν 425 ms στο πρώτο έτος και 426 ms μετά από μέσο όρο 6 ετών. Δεν είχε αξιόλογες διαφορές αν και ήταν αισθητά βραχύτερο σε σχέση με το αντίστοιχο σε HD ασθενείς. Η πολυπαραγοντική αναδρομική ανάλυση των βασικών μεταβλητών αποκάλυψε ότι τα διορθωμένα επίπεδα ασβεστίου (p=0.041) και ο διαβήτης (p=0.043) σχετίζονται ανεξάρτητα με μακρύτερο διάστημα QTc.

Συμπερασματικά διαπιστώθηκε,ότι το διάστημα QTc στο 1 έτος από την έναρξη της HD ήταν μακρύτερο σε σχέση με την ομάδα ελέγχου και επιμηκύνθηκε ακόμα περισσότερο μετά από HD θεραπεία διάρκειας ετών. Πιθανώς εάν η κλινική διαχείριση εστιάσει στο διάστημα QTc, μπορεί να βοηθήσει στην μείωση των συμβαμάτων SCD σε HD ασθενείς.(Μatsumoto Y PLoS One 2019)

Hλίας Πατσιώτης

Α’ Καρδιολογική Κλινική ΓΝ Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων»