ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VON WILLEBRAND ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ

Ως γνωστόν, τα αυξημένα επίπεδα παραγόντων πήξεως του αίματος σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για θρόμβωση και μάλιστα, τα αυξημένα επίπεδα των παραγόντων II, VIII, IX και XI έχουν σχετισθεί με πιθανότητα εμφάνισης φλεβικής θρόμβωσης, ενώ τα αυξημένα επίπεδα του ινωδογόνου και των παραγόντων V, VII και von Willebrand (vWF) αυξάνουν τη πιθανότητα εμφάνισης αρτηριακών θρομβώσεων. Δεν είναι γνωστό αν οι αυξήσεις οφείλονται σε πολυμορφισμούς του ενός εκάστου γονιδίου, ή αποτελούν φαινοτυπική έκφραση άλλων ρυθμιστικών παραγόντων (π.χ. φλεγμονής). Οι μελέτες για τον προγνωστικό ρόλο του παράγοντα vWF σε ασθενείς με Κολπική Μαρμαρυγή (ΚΜ) είναι αλληλοσυγκρουόμενες. Σε μια μετανάλυση αξιολογήθηκε η σχέση αυξημένων επιπέδων vWF με κακή πρόγνωση σε ασθενείς με ΚΜ.

Χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις PubMEdκαι Embaseγια αναζήτηση της βιβλιογραφίας τον Αύγουστο του 2017. Επιλέχθηκαν προοπτικές μελέτες παρατήρησης που αξιολογούσαν την σχέση αυξημένης τιμής vWF με τα μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα (MajorAdverseCardiacEventsMACEs) και την ολική θνητότητα σε ασθενείς με ΚΜ. Στα MACEsπεριλαμβάνονται ο θάνατος, το εγκεφαλικό/παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, η καρδιακή ανεπάρκεια, το έμφραγμα μυοκαρδίου και η συστηματική/περιφερική εμβολή.

Σύνολο 6 μελέτες συμπεριελήφθησαν σε αυτήν την μετανάλυση. Οι ασθενείς με ΚΜ και αυξημένα επίπεδα vWFσχετίστηκαν ανεξάρτητα με μεγαλύτερο κίνδυνο MACEs {αναλογία κινδύνου (RiskRatioRR) 2.20, 95% διάστημα εμπιστοσύνης (ConfidenceIntervalsCI) 1.61-3.01} και ολικής θνητότητας (RR 1.63, 95% CI 1.39-1.91). Η ανάλυση των υποομάδων ανέδειξε ότι ο προγνωστικός ρόλος των αυξημένων επιπέδων vWF παρατηρήθηκε με συνέπεια σε κάθε καθορισμένη υποομάδα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ. Ασθενείς με ΚΜ και αυξημένα επίπεδα vWF σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο MACEs και ολικής θνητότητας.

Dr Η.Πατσιώτης -Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο

Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ -ΓΝ Νίκαιας < ο Άγιος Παντελεήμων >